ಪ್ರಮುಖ ದಾಖಲೆಗಳು

ಪ್ರಧಾನಿಯವರಿಗೆ ಬೇಡಜಂಗಮ SC ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸಲು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಮನವಿ ಮತ್ತು ಬೇಡಜಂಗಮ SC ಮನವಿಗೆ ಸಹಿ ಹಾಕಿರುವ ಪಂಚಪೀಠಾಧೀಶ್ವರರು

ಪ್ರಧಾನಿಯವರಿಗೆ ಬೇಡಜಂಗಮ SC ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸಲು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಮನವಿ ಮತ್ತು ಬೇಡಜಂಗಮ SC ಮನವಿಗೆ ಸಹಿ ಹಾಕಿರುವ ಪಂಚಪೀಠಾಧೀಶ್ವರರು ಪ್ರಧಾನಿಯವರಿಗೆ ಬೇಡಜಂಗಮ SC ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸಲು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಮನವಿ ಮತ್ತು ಬೇಡಜಂಗಮ SC ಮನವಿಗೆ ಸಹಿ ಹಾಕಿರುವ ಪಂಚಪೀಠಾಧೀಶ್ವರರು ಪ್ರಧಾನಿಯವರಿಗೆ ಬೇಡಜಂಗಮ SC ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸಲು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಮನವಿ ಮತ್ತು ಬೇಡಜಂಗಮ SC ಮನವಿಗೆ ಸಹಿ ಹಾಕಿರುವ ಪಂಚಪೀಠಾಧೀಶ್ವರರು

ದಾಖಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಲಿಂಗಾಯತ ಎಂದಿದ್ದರೂ ಜಂಗಮರೆಲ್ಲ ಬೇಡಜಂಗಮರು ಎಂದು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ 2002 ರಲ್ಲಿ ನೀಡಿದ ಪತ್ರ

ದಾಖಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಲಿಂಗಾಯತ ಎಂದಿದ್ದರೂ ಜಂಗಮರೆಲ್ಲ ಬೇಡಜಂಗಮರು ಎಂದು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ 2002 ರಲ್ಲಿ ನೀಡಿದ ಪತ್ರ ದಾಖಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಲಿಂಗಾಯತ ಎಂದಿದ್ದರೂ ಜಂಗಮರೆಲ್ಲ ಬೇಡಜಂಗಮರು ಎಂದು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ 2002 ರಲ್ಲಿ ನೀಡಿದ ಪತ್ರ

2015ರ ಜನಗಣತಿ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬೇಡಜಂಗಮದ ಸಂಕೇತ ಮತ್ತು ಕೋಡ್ ಬಳಸಲು ಪ್ರಕಟಿಸಿದ ಕರಪತ್ರ

2015ರ ಜನಗಣತಿ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬೇಡಜಂಗಮದ ಸಂಕೇತ ಮತ್ತು ಕೋಡ್  ಬಳಸಲು ಪ್ರಕಟಿಸಿದ ಕರಪತ್ರ